кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах

 
Загальна інформація
Інформація для абітурієнтів
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Контакти

Науково-дослідна робота

          

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

Монографії

 1. Макарова М.В. Тенденції розвитку цифрової економіки: Монографія/  М.В. Макарова. –  Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2004. –  236 с.
 2. Макарова М.В. Ефективність застосування комунікативних технологій в компаніях: Монографія/  М.В. Макарова. –  Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008. –  186 с.
 3. Юдін О.М. Системи електронної комерції: створення, просунення  і розвиток: Монографія / Юдін О.М., Макарова М.В., Лавренюк Р.М. –  Полтава: РВВ ПУЕТ – 2010. – 201 с.
 4. Макарова М.В. Управління прибутком енергопостачальних компаній: традиційні і новітні підходи: Монографія/  Антоненко О.Б., Макарова М.В. – Полтава: РВВ ПУЕТ – 2012. – 215  с.
 5. Оніпко Т.В. Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період непу (історико-економічний аспект): Монографія/ Т.В. Оніпко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – 345 с.
 6. Оніпко Т.В. Особливості заготівельної діяльності споживчої кооперації України в добу непу (1921–1928 рр.): Монографія/ Т.В. Оніпко. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 433 с.
 7. Оніпко Т.В. Споживча кооперація України в контексті міжнародного кооперативного руху: Монографія / Т.В. Оніпко. – Полтава:РВВ ПУЕТ, 2013. – 288 с.
 8. Колєчкіна Л. М. Властивості задач багатокритеріальної оптимізації на комбінаторних множинах та методи їх розв'язання: Монографія / Л. М. Колєчкіна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 162 с.
 9.  Колєчкіна Л.М.  Векторні задачі дискретної оптимізації на комбінаторних множинах: методи дослідження та роз'язання : Монографія / Л. М. Колєчкіна, Н. В. Семенова. – К. : Наукова думка, 2009. – 266 с.
 10. Колєчкіна Л.М. Екстремальні задачі на комбінаторних конфігураціях: монографія / Г. П. Донець, Л.М. Колєчкіна.  – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 309 с.
 11. Різуненко А. О. Теорія та практика цифрової обробки зображень: Монографія / А. О. Різуненко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 195 с.
 12. Дроздова О. В. Видавнича та просвітницька діяльність освітніх осередків Полтавщини другої половини ХІХ - початку ХХ століття: монографія / О. В. Дроздова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159 с.

Підручники і навчальні посібники з грифом МОНУ

 1. Макарова М.В. Електронна комерція. Навч. посібник для студентів ВНЗ напряму „Економіка і підприємництво” з грифом МОН України/ М.В. Макарова. – Видавничий центр „Академія”, К.: 2002. – 272 с.
 2. Макарова М.В.  Інформатика та комп'ютерна техніка. Навч. посібник для студентів ВНЗ напряму „Економіка і підприємництво” з грифом МОН України / За заг. ред. М.В. Макарової / М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара.  – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 642 с.
 3. Макарова М.В.  Інформатика та комп'ютерна техніка. Навч. посібник для студентів ВНЗ напряму „Економіка і підприємництво” з грифом МОН України / За заг. ред. М.В. Макарової. 2-е видання, стер./ М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара.  – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 642 с.
 4. Макарова М.В.  Інформатика та комп'ютерна техніка. Навч. посібник для студентів ВНЗ напряму „Економіка і підприємництво” з грифом МОН України / За заг. ред. М.В. Макарової. 3-тє вид., перероб. і доп./ М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара.  – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 665 с.
 5. Макарова М.В.  Економічна інформатика. Підручник для студентів ВНЗ галузі знань „Економіка і підприємництво” з грифом МОН України /  М.В. Макарова, Гаркуша О.В., Гаркуша С.В.,  Білоусько Т.М.  – Суми: ВТД "Університетська книга", 2011. – 680 с.
 6. Наливайко Н.Я. Інформатика та комп'ютерна техніка. Навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підготовки “Готельно-ресторанна справа” з грифом МОН України /  Н.Я. Наливайко.  – К.: В-во "Центр навчальної літератури", 2011. – 450 с.

Наукові статті і тези доповідей

Професор, д.е.н. Макарова М.В.

 1. Макарова М.В. Улаштування соціально-економічної ієрархії суспільства знань /М.В. Макарова // Матеріали  IV Міжнародної науково-практичної конференції “Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти”. – Полтава: ПУСКУ, 2008.  – С. 339-340.
 2. Макарова М.В. Когнітивно-адаптивна модель обґрунтування соціальних комунікацій підприємства/ М.В. Макарова, Р.М. Лавренюк// Зб. наук. праць “Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем”. – К.: МННЦ ІТС НАН України та МОН України, 2010. Випуск № 4. – C. 24-35.
 3. Макарова М.В. Вплив електронних інформаційних ресурсів на якість підготовки фахівців у сфері документознавства / М.В. Макарова //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Споживча кооперації України, історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири”. 12 жовтня 2010 р., м. Київ. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – С. 256-262.
 4. Макарова М.В. Современные требования к документно-информационному обеспечению менеджмента компании-провайдера услуг Internet /Макарова М.В., Макаров В.В.// Збірник наукових праць «Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку» під ред. проф. Булєєва І.П. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2010. – С. 154-161.
 5. Макарова М.В. Web 2.0 і Google-сервіси для підтримки навчального процесу для студентів-документознавців і компетенцій викладачів / М.В. Макарова //Матеріали П’ятої Міжнародної конференції “Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное образование”,  23-25 листопада 2011 р., м. Київ. – К.: МННЦ ІТС НАН України та МОН України, 2011. – C. 223-230.
 6. Макарова М.В. Модель інформаційно-аналітичної діяльності сервісного підприємства/М.В. Макарова, Я.Ю. Кальченко //Збірник наукових праць «Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем».  –  К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних систем і технологій НАН України і МОН Украї-ни, 2011.  – С. 162-180.
 7. Макарова М.В. Оцінювання інформаційної безпеки інвестиційних проектів підприємства /М.В. Макарова, Т.М. Білоусько // Управління проектами та розвиток виробництва Східно-українського національного університету ім. В.Даля. Серія: Економічні науки. –  Луганськ: 2011. – № 1(37). ­– С.160-168.
 8. Макарова М.В. Документаційний аспект створення системи моніторингу інформаційної діяльності господарюючого суб'єкта/М.В. Макарова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Вип. 31. – Ч. ІІ. – Т. 2. – С. 15-20.
 9. Макарова М.В. Організаційні моделі дистанційної підготовки майбутніх документознавців/ М.В. Макарова, Р.М. Лавренюк // Збірник наукових праць «Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем».  –  К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних систем і технологій НАН України і МОН України,  2012. – С. 123-142.
 10. Макарова М.В. Державне регулювання формування національних і локальних інформаційних ресурсів соціально-економічних систем / М.В. Макарова// Науковий вісник ВНЗ Укоопспілки Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. – Полтава: ПУСКУ,  2012. – №1. – С. 152-159.
 11. Макарова М.В. Внутрішньокорпоративний портал в Intranet-мережі як організаційна форма накопичення інформаційних ресурсів підприємства (установи)/ М.В. Макарова// Матеріали II-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері». – Донецьк, Донецький національний університет, 2012. – С. 25-27.
 12. Макарова М.В. Інформаційні системи у сучасній системі менеджменту промислових підприємств/ М.В. Макарова // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2012. – № 2. – С.402-407.
 13. Макарова М.В. Метод аналізу ієрархій у плануванні та прийнятті управлінських рішень при запровадженні інновацій у нафтосервісних підприємствах/ М.В. Макарова //Збірник наукових праць «Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем». – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних систем і технологій НАН України та МОН України, 2013. – № 4. – С. 122-130.
 14. Макарова М.В. Інформаційне забезпечення системи моніторінга господарюючого суб’єкта/ М.В. Макарова // Зб. матеріалів II-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері». –  Донецьк, Донецький національний університет, 2013. – С. 72-74.
 15. Макарова М.В. Формування соціальних електронних комунікацій сучасного комерційного підприємства/ М.В. Макарова // Зб. матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття». – Одеса, ОНПУ, 2013. – С. 230-234.
 16. Макарова М.В. Створення дистанційного курсу з гуманітарних дисциплін/ М.В. Макарова // Зб. матеріалів  ХХХVІІІ міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо  впровадження дистанційних технологій навчання». – Полтава, ПУЕТ, 2013. – С. 43-46.
 17. Макарова М.В. Запровадження інформаційних систем управління персоналом в діяльність страхової компанії/ М.В. Макарова, Т.І. Ручка  // Зб. матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції „Вектори соціально-економічного розвитку: теорія та практика”, ДОННУ,  Донецьк, 17-18 квітня 2014 р.  –  С.155-163.
 18. Макарова М.В. Використання технологій соціальних мереж для підтримки самостійної роботи  студентів/ М.В. Макарова // Зб. матеріалів  ХХХІХ міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти:чинники формування конкурентоспроможності випускників». - 23-24 січня 2014 р. – Полтава, ПУЕТ, 2014. – С. 22-26.
 19. Макарова М.В. Віртуальні організації як концепція штучного інтелекту, її комунікативний аспект/ М.В. Макарова //   Збірник наукових праць «Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем», випуск 19.  –  К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних систем і технологій НАН України і МОН України, 2014. –  С. 252-274.
 20. Макарова М.В. Методологічні засади інформаційного суспільства як стадії розвитку цивілізації/ М.В. Макарова // Зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина в інформаційному просторі». - 12-13 листопада 2014 року., м. Кременчук, КНУ ім. М.Остроградського. – Кременчук, КНУ, 2014.
 21. Макарова М.В. Реалізація демократичного врядування за допомогою  Інтернету як інструменту  соціальних комунікацій державної влади / М.В. Макарова // Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної  конференції «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів», 12 листопада 2014 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. – К.: , Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014.

Професор, д.і.н. Оніпко Т.В.

 1. Оніпко Т.В. Забуті імена співвітчизників: економіст і дослідник кооперації Олександр Билимович / Т.В. Оніпко // Історія науки і біографістика (Київ). – 2012.– № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/20121/12_onipko.pdf.
 2. Оніпко Т.В. Олександр Билимович про особливості розвитку радянської споживчої кооперації у 20-і рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. статей / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 60. – С. 63–68. –  
 3. Оніпко Т.В. Учений-емігрант Олександр Билимович як дослідник історії вітчизняної кооперації / Т.В. Оніпко // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. статей / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – № 62. – С.95–100.  
 4. Оніпко Т.В. Особливості торговельної діяльності споживчої кооперації УСРР у період цінового дисбалансу 1923 р. / Т.В. Оніпко // Український селянин. – 2012. – № 13. – С. 165-167. 
 5. Оніпко Т.В. Олександр Билимович про кооперативну ідею та кооперативну практику в дожовтневій та пострадянській економіці / Т.В. Оніпко //  Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – С. 80-82.  
 6. Оніпко Т.В. Споживча кооперація на східноукраїнських землях у період німецько-фашистської окупації (1941–1942 рр.) / Т.В. Оніпко// Гілея: науковий вісник. Зб. наук. статей / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – № 66. –С. 176-182. 
 7. Оніпко Т.В.  Вплив держави на кадрову політику вітчизняної споживчої кооперації в 20-30-і роки ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІІІ. – С. 91 – 96. 
 8. Оніпко Т.В.  Сампсоніївська  церковно-парафіяльна школа на полі Полтавської битви / Т.В. Оніпко // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П. Михюйлюк. – Луганськ. – Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Випуск 31. – С. 174–181. 
 9. Оніпко Т.В. Внешнеэкономическая деятельность потребительской кооперации Украины в период новой экономической политики (1921 – 1925 гг.) / Т.В. Оніпко, М.В. Алиман // Сборник Бакинского славянского университета.  – 2012. – № 1. – С. 53-58. 
 10. Оніпко Т.В. Запровадження Міжнародним кооперативним альянсом Міжнародного дня кооперації та участь у його святкуванні споживчої кооперації УСРР экономической политики (1921 – 1925 гг.) /  Гілея. – 2013 . – № 69. – С.85–89.    
 11. Оніпко Т.В.  Споживча кооперація України в контексті міжнародного кооперативного руху: Монографія / Т.В. Оніпко. – Полтава:РВВ ПУЕТ, 2013. – 288 с.
 12. Оніпко Т.В. Споживча кооперація України: історія, сучасність, перспективи: Колективна монографія/ Т.В. Оніпко, М.В. Алиман. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013.  –  976 с. Автор розділу «Споживча кооперація в умовах непу». – 96 с. і співавтор розділу «Споживча кооперація на окупованих східноукраїнських землях» (1941-1943 рр.). – 36 с.
 13. Оніпко Т.В. Інноваційні технології навчання у процесі вивчення курсу «основи музеєзнавства/ Т.В. Оніпко. //Зб. матеріалів ХХХІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників». -  Полтава: ПУЕТ, 2014. – Частина 1. – С 207-210
 14. Оніпко Т.В. Церковнопарафіальна школа при Сампсоніївському храмі міста Полтави / Т.В. Оніпко, Т.А. Оніпко // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського  музею історії релігії; Вид-во «Логос», 2014. – Книга І. –  С. 439-446.
 15. Оніпко Т.В. Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи / Церква-наука-суспільство: питання взаємодії / Т.В. Оніпко, Т.А. Оніпко // Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова). – К.: Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – 2014. – С. 161-164.
 16. Оніпко Т.В. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України у ХХ – на початку ХХІ ст. / Т.В. Оніпко// Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси, Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – 2014. –  Вип. 7. –С. 175-179.
 17.  Оніпко Т.В. Сприяння вітчизняної споживчої кооперації армії: ретроспектива 1920-х років / Т.В. Оніпко// Український селянин.: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси : Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 14. – С. 169-172.

Доцент, к.і.н. Дроздова О.В.

 1. Дроздова О.В. Релігійно-регіональний аспект формування документних ресурсів Полтавщини (на прикладі Спаської церкви м. Полтави)/Дроздова О.В.//Історія релігій в Україні: науково-практичний журнал. – Львів: Інститут релігієзнавства-філія Львівського музею історії релігії, 2011.
 2. Дроздова О.В. Історія релігій в Україні/Дроздова О.В.//Науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства-філія Львівського музею історії релігії; видво «Логос», 2011. – Книга ІІ. – C. 636-644.  .
 3. Дроздова О.В. Понятійно-термінологічні питання електронного документа в документознавстві/Дроздова О.В.//Матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері». – Донецьк: Донецький національний університет, 2012.
 4. Дроздова О.В. Деякі аспекти ярмаркування на Полтавщині в документах/Дроздова О.В.//Матеріали міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2012 (ІСS-2012)». – Львів: Львівський політехнічний університет, 2012.
 5. Дроздова О.В.  Історія релігій в Україні/ О.В. Дроздова//Науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства-філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2011. – Книга ІІ. – C. 636-644.
 6. Дроздова О.В. Електронна документація обліку діяльності торговельних підприємств: організаційний аспект/ О.В. Дроздова//Науковий щорічник. – "Студії з архівної справи та документознавства". – К.: УНДІАСД, 2011. – C. 89-99. 
 7. Дроздова О.В. Теоретичні питання професіології в торговельній документації /О.В. Дроздова// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: педагогічні науки. – Ч.І. - № 18(277), 2013 р.  – С. 231-238.
 8. Дроздова О.В.  Стандартизація та уніфікація торговельної документації (на прикладі розгляду технічних умов) / О.В. Дроздова// Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр./ Київський нац. ун–т  культури і мистецтв; ін.-т державного управління і права. – К. – Вип. 7, 2013. – С. 22-27.
 9. Дроздова О.В.  Методи державного регулювання торгівлі України у 1921-1932 роках та на сучасному етапі: порівняльна характеристика в документообігу / О.В. Дроздова // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: матеріали ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції – Донецьк: ДонНУ, 2013 р. –  С. 65-67.
 10. Дроздова О.В.  Оформлення зовнішньоторговельної й внутрішньоторговельної документації в Україні / О.В. Дроздова  // Освіта і наука в Україні: матеріали Всеукр. наукової конф., м.Дніпропетровськ Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 191-193.
 11.  Дроздова О.В.  Актуальні проблеми укладання договорів і контрактів у торговельній документації України/ О.В. Дроздова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф.  – Одеса: Сімекс-Прінт, 2013.  – С. 110-120.
 12.  Дроздова О.В.  Комунікація у документознавстві як чинник формування навчальної дисципліни / О.В. Дроздова // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конф.. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2013.
 13.  Дроздова О.В.  Особливості функціонування документних комунікацій комерційних підприємств (на прикладі  первинних документів господарських операцій) / О. В. Дроздова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія / К., 2014. – № 1. - С. 17-22
 14. Дроздова О.В.  Проблеми викладання дисциплін документознавчого циклу / О.В. Дроздова // Зб. матеріалів ХХХІХ міжнародної науково-методичної конференціїї «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників» - м. Полтава, ПУЕТ, 23-24 січня 2014 р.
 15. Дроздова О.В.  Ліцензування та патентування торговельної діяльності: нормативно-правові засади функціонування в Україні / О.В. Дроздова // Зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері». – Донецьк: ДонНУ, 02-03 квітня 2014 р.
 16. Дроздова О.В.  Особливості класифікації торговельної документації / О.В. Дроздова //Зб. матеріалів VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття». – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 11-13 вересня  2014 р.

Доцент, к.т.н. Юдін О.М.

 1. Юдін О.М. Сучасні технології створення інформаційних систем: Навчальний посібник. / О.М. Юдін. – Полтава: Видавництво ПВІЗ. – 2005.
 2. Юдін О.М. Документно-інформаційне забезпечення створення і просунення систем електронної комерції компаній/ О.М. Юдін, М.В. Макарова, Р.М. Лавренюк, С.В. Гаркуша. – Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2011. – 256 с.
 3. Юдін О.М. Оцінка якості інформаційного вмісту Web-сторінки сайту навчального порталу дистанційного навчання // Матеріали ХХХVII міжнародної науково-методичної конференції «Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження». – Полтава: ПУЕТ, 2012. ­ с. 40-42.

Професор, д.ф.-м.н. Колєчкіна Л.М.

 1. Колечкина Л.Н. Многокритериальные задачи на комбинаторном множестве полиразмещений: полиэдральный подход к их решению / Л.Н. Колєчкіна, Н.В. Семенова // Кибернетика и системный анализ. – 2009.  -№.3   – С.118-126.
 2.  Колєчкіна Л. М. Методи розв'язування екстремальних задач на комбінаторних конфігураціях: автореф. дис.  д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Л.М. Колєчкіна; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. –  К.: 2010.  – 34 с.
 3. Колєчкіна Л.М. Підхід до розв’язування екстремальних задач на комбінаторних конфігураціях/ Л.М.  Колєчкіна // Питання прикладної математики і математичні моделі, Дніпропетровськ: ДНУ. ­– 2011. –   С. 183-190.
 4. Колечкина Л.Н.  Модифицированный подход к решению векторных задач оптимизации на комбинаторных конфигурациях/ Л.Н.  Колечкина //  Радиоэлектроника и информатика.  – Харьков: ХНУРЭ, 2011. – №.3 – С. 41-44.
 5. Колечкина Л.Н. Модификация координатного метода решения экстремальных задач на комбинаторных конфигурациях при условии многокритериальности/  Л.Н.  Колечкина //Кибернетика и системний аналіз. – 2014 – №4. – С.57-72.
 6. Колечкина Л.Н.  Многокритериальная модель рейтингования /  Л.Н.  Колечкина // Журнал «Радиоэлектроника и інформатика»,  – 2013 –№ 3.  – С. 201-203.
 7. Колєчкіна Л.М. Методичні аспекти викладання дисципліни захисту інформації та інформаційного продукту/ Л.М.  Колєчкіна // Зб. Матеріалів ХХХІХ міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентноспроможності випускників», 23-24 січня 2014 р. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – С. 290-292.
 8. Колєчкіна Л.М. Проблеми становленя інформаційного суспільства та підходи до їх вирішення/ Л.М.  Колєчкіна // Зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина в інформаційному просторі». - 12-13 листопада 2014 року., м. Кременчук, КНУ ім.  М.Остроградського.

Доцент, к.е.н. Білоусько Т.М.

 1. Белоусько Т.Н. Изменение коммуникативной поведенческой модели Интернет-потребителей в кризисный период / Т.Н. Белоусько, М.В. Макарова // Материалы Международной научно-практической Интернет-конференции “Кризис и посткризисное развитие экономики страны и мира”. 29 ноября 2010 г., г. Орел (Россия). – Орел: ГОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», 2010. – С. 245-252.
 2. Білоусько Т.М. Оцінювання інформаційної безпеки інвестиційних проектів підприємства /Макарова М.В., Білоусько Т.М. // Управління проектами та розвиток виробництва Східно-українського національного університету ім. В.Даля. Серія: Економічні науки. –  Луганськ: 2011 – № 1(37). ­– С.160-168.
 3. Білоусько Т.М. Застосування сучасних інтернет-технологій при впровадженні дистанційної форми навчання/ Т.М.  Білоусько // Зб. матеріалів  ХХХVІІІ міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо  впровадження дистанційних технологій навчання». – Полтава, ПУЕТ, 2013.
 4. Білоусько Т.М. Аспекти сучасної  комунікації як соціального явища / Т.М.  Білоусько //Зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина в інформаційному просторі». – Кременчук, КНУ ім. М. Остроградського,  12-13 листопада 2014 р.

Старший викладач Наливайко Н.Я.

 1. Наливайко Н.Я. Проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір/ Н.Я. Наливайко // Матеріали міжнародної  науково методичної конференції „Модернізація освітньої діяльності:  27 – 28 березня 2008 р. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 390 с.
 2.  Наливайко Н.Я. Інформаційні послуги закладів освіти. Культура використання / Н.Я. Наливайко // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково–практичної конференції “Структурні зміни в економіці під впливом інформаційно–комунікаційних технологій”. – Полтава: ПУСКУ, 2008.  – С. 105–106.
 3. Наливайко Н.Я. Стратегія якості в промисловості та освіті» – «Обліково-аналітична система комп’ютерної підтримки навчального процесу» / Н.Я. Наливайко // Збірник V Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании», 6-13 июня 2009 г. Варна, Болгария, Материалы в 2-х томах. Том 2. – 619 с.
 4. Наливайко Н.Я. Шляхи вирішення проблем якості управління мережевих ВНЗ/ Н.Я. Наливайко // Збірник матеріалів Всеукраїнської НПК, 22-23 жовтня 2009 р., 0,5 д.а.
 5. Наливайко Н.Я. Структуризація документального господарства організації як етап створення автоматизованої системи управління документацією/ Н.Я. Наливайко // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і системи», 1 ч.  – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С.49-53.
 6. Наливайко Н.Я. Організаційні проблеми проведення дистанційних навчальних занять / Н.Я. Наливайко //Зб. матеріалів  ХХХVІІІ міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо  впровадження дистанційних технологій навчання». – Полтава, ПУЕТ, 2013.
 7. Наливайко Н.Я. Нормативно-правові проблеми упровадження дистанційної форми навчання / Н.Я. Наливайко // Зб. матеріалів  ХХХVІІІ міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо  впровадження дистанційних технологій навчання». – Полтава, ПУЕТ, 2013/
 8. Наливайко Н.Я. Експертиза та метрологія в документознавчій сфері/ Н.Я. Наливайко //Зб. матеріалів ХХХІХ міжнародної науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентноспроможності випускників».  –  Полтава, ПУЕТ, 2014.

Асистент Лавренюк Р.М.

 1. Лавренюк Р.М. Когнітивно-адаптивна модель обґрунтування соціальних комунікацій підприємства/ М.В. Макарова, Р.М. Лавренюк// Зб. наук. праць “Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем”. – К.: МННЦ ІТС НАН України та МОН України, 2010. Випуск № 4. – C. 24-35.
 2. Лавренюк Р.М. Контент-аналіз сайтів навчальних закладів, що надають освітні послуги із використанням Інтернет-технологій, Вісник СНУ ім. В. Даля – №11 (165) – частина 2 . –  Луганськ: 2011.– С.294-310.
 3. Лавренюк Р.М. Організаційні моделі дистанційної підготовки майбутніх документознавців/Макарова М.В., Лавренюк Р.М.// Збірник наукових праць “Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем”. м. Київ, МННЦ  ІТС  НАН України і МОН України, 2012.